Film
Divadlo
Výstava
Podujatie
Hudba
Šport
Vzdelávanie
Pre deti

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

1.Úvodné ustanovenia

1. Webová stránka www.nitracity.sk (ďalej len „stránka“) je verejná internetová stránka poskytujúca fyzickým osobám alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) služby z oblasti filmu, divadla, hudby, športu, reportáže a recenzie s uvedenou tematikou, texty piesní, mp3, videoklipy, texty piesní, informácie o hudobných, kultúrnych podujatiach a iný obsah súvisiaci s hudbou čí inými kultúrno spoločenskými aktivitami (ďalej len „služby“).

2. Služby sú na stránke poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.

3. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť WOWO, s.r.o., so sídlom Partizánska 65, 949 11 Nitra, IČO: 47328134, zapísaná v Obchodnom registri vedenom okresným súdom Nitra , oddiel: Sro, Vložka č. 34701/N (ďalej len „prevádzkovateľ“).

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách webovej stránky www.nitracity.sk ( ďalej aj ako „Pravidlá“). Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Pravidlami, nie sú oprávnení využívať služby poskytované prevádzkovateľom na stránke.

 

2. Registrácia používateľa

1. Registrácia používateľa na stránke nie je povinná, zaregistrovaním má používateľ k dispozícii rozšírené možnosti používania v porovnaní s osobami, ktoré nie sú na stránke zaregistrované.

2. Používateľ sa na stránke registruje vyplnením registračného formulára, v ktorom uvádza svoje užívateľské meno a heslo, pod ktorým sa bude na stránku prihlasovať , e-mailovú adresu, pohlavie, štát, profilový obrázok zvolený používateľom, prípadne dátum narodenia a ďalšiu charakteristiku zadanú používateľom, pričom dátum narodenia a ďalšia charakteristika zadaná používateľom sú nepovinnými údajmi (registrovaný používateľ je ďalej v týchto Pravidlách označovaný aj ako „dotknutá osoba“). Informácie, ktoré používateľ vyplní na stránke v registračnom formulári, musia by v súlade so skutočnosťou; ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený uskutočni zrušenie registrácie takéhoto používateľa. Používateľ je povinný pred ukončením registračného procesu vysloviť súhlas s týmito Pravidlami. Dotknutá osoba je povinná v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje vo svojom profile, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

 

3. Zrušenie registrácie

1. Dotknutá osoba môže zrušiť svoju registráciu na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú na stránke alebo na základe písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi.

2. Prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu dotknutej osoby v nasledovných prípadoch:

1. ak sa dotknutá osoba na stránku neprihlási aspoň raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia. 2. ak sa dotknutá osoba v priebehu 60 po sebe nasledujúcich dní ani raz neprihlási na stránku.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup k službám dotknutej osobe, ktorá porušuje tieto pravidlá alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

4. Dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že po zrušení registrácie zostáva na serveri obsah, ktorý naň pridala, okrem toho, o ktorého odstránení rozhodol prevádzkovateľ. Údaje uvedené dotknutou osobou pri registrácii, ako aj ďalšie jej osobné údaje získané prevádzkovateľom v priebehu poskytovania služieb budú bezodkladne po zrušení registrácie zlikvidované.

 

4. Súkromie dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi vyslovením súhlasu s týmito Pravidlami súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré uviedla pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na stránke, a to na účely poskytovania služieb na stránke www.nitracity.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby registrácie dotknutej osoby počnúc momentom potvrdenia registračného formulára. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie prevádzkovateľa okamžite zrušiť jej registráciu na stránke.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám - sprostredkovateľom na základe písomnej zmluvy o poverení na spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon“).

3. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 Zákona právo:

1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámi sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiada o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť , len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namieta a nepodrobí sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre u právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovie , a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí by zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

5. Povinnosti používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránke je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, predovšetkým nemôže žiadnym spôsobom:

1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

6. zverejňovať alebo propagovať erotický obsah alebo pornografický obsah;

7. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

8. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

9. propagovať lieky (i) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis, (ii) ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky,(iii) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike;

10.otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať ;

11.propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

12.zverejňovať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, nactiutŕhačné alebo klamlivé informácie a materiály o osobe;

13.obchádzať vyššie uvedené zákazy.

14.Zabraňovať v diskusii ostatným používateľom alebo inak narušovať priebeh diskusie

15. Obťažovať iných používateľov stránky svojím konaním

2. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránke nárok na odmenu.

3. Používateľ sa nebude pokúša prihlásiť na stránku ako iný používateľ, resp. sa nebude pokúšať o získanie prístupu na stránku iným nedovoleným spôsobom, a svojim konaním nebude poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

4. Používateľ nie je oprávnený prostredníctvom stránky vykonávať žiadne z nasledovných aktivít: a) poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobrú povesť b) propagovať produkty alebo služby.

 

6. Pravidlá pridávania obsahu

1. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že bude zverejňovať a ukladať na stránku len také fotografie, audio/video súbory a iný obsah požívajúci ochranu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ku ktorému má autorské práva, resp. ku ktorému získala súhlas autora, príp. inej osoby vykonávajúcej príslušné práva k danému obsahu. Pridávať obsah na stránku môže len používateľ, ktorý sa zaregistroval.

2. Používateľ nemôže na stránke zverejňovať a ukladať obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, alebo ktorý je v rozpore s pravidlami pridávania obsahu na stránku definovanými v článku 5. ods. 1., 3 a 4 týchto Pravidiel, prípadne s iným ustanovením týchto Pravidiel.

3. Používateľ je oprávnený zverejňovať a ukladať na stránke obsah, pričom prevádzkovateľ na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prenášané informácie na stránke. Príspevky používateľa do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľom vyjadruje názory používateľa a prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejneného na stránke, bezodkladne k nemu zamedzí prístup alebo ho odstráni.

 

7. Reklama na stránke

1. Používateľ súhlasí s tým, že

a) mu bude zobrazovaná reklama na stránke,

b) mu ako dotknutej osobe budú zasielané servisné informácie a informácie o nových funkcionalitách na stránke,

c) mu ako dotknutej osobe môžu by posielané reklamné maily, ak s ich doručovaním súhlasil.

 

8. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním bezplatných či spoplatnených služieb na stránke.

2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu dotknutej osoby, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na stránke na dobu určitú alebo neurčitú. Prevádzkovateľ má právo vykonať kedykoľvek odstávku stránky, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

3. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa v dôsledku porušenia povinností používateľa uvedených v týchto Pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktoré mu v súvislosti s takýmto konaním používateľa vznikla.

 

9. Zmena pravidiel

 

1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Zmena nadobúda účinnosť dňom zverejnenia zmenených Pravidiel na stránke, ak nie je výslovne uvedené inak.

KALENDÁR PODUJATÍ
<apríl 2018>
poutstšpisone
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506

BLOG
24.04.2017
GARDENIA - DOMEXPO
14.04.2017
La Gioia v Nitre
03.02.2017
AKO BY TO BOLO...